Home

Zwem-s-cool is een zwemschool waar het belang van het kind voorop staat. Elk kind is uniek in zijn/haar mogelijkheden. Dit betekent dat iedereen bij ons zwemmen en/of duiken kan leren.

Kwaliteit van lesgeven, veiligheid en plezier in en om het water staan centraal binnen onze zwem-s-cool.
Door middel van fun, regelmaat en structuur creëren wij een veilige en plezierige omgeving om te leren zwemmen.

Tevens hebben wij een nauwe samenwerking met Hogescholen en Universiteiten voor het lesgeven.

NIEUWS

Op 13 februari (12u - Gusb) hebben we een nieuw testmoment. Inschrijven via info@zwemscool.be. Een infomoment is momenteel niet mogelijk wegens de geldende corona-regels.

 

NIEUWE VESTIGING VAN ZWEM-S-COOL: ZWEMSCHOOL ALPAQUA IN ZWEMBAD BERT CARLIER!

Wie klaar is met 5B kan voor de technische slagen aansluiten in het zwembad van Bert Carlier op woensdagnamiddag.

Niveau 1: Onder W'Otter
Basisvaardigheden in diep water en beenbeweging rugslag

Niveau 2: een Ster in het water
Aanleren rugslag globaal en beenbeweging schoolslag

Niveau 3: Gekko’p zwemmen
Aanleren schoolslag globaal.

Inschrijven via deze website. Adres: Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent (uren vind je op de tab lesdata).

website https://svanpuyvelde.wixsite.com/zwemschoolalpaqua

>> Like us on facebook! <<

 

  Kwaliteitslabel

zwemfederatie: www.zwemfed.be

Ook in 2020 behaalde zwem-s-cool (5e maal op rij) een jeugdcertificaat. Dit kwaliteitslabel wordt uitgereikt aan de zwemclubs, aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie, die planmatig werken met (veel) gediplomeerde lesgevers. Wij zijn dan ook heel fier op onze organisatie, onze lesgevers en danken de ouders voor hun vertrouwen in zwem-s-cool.

Volg ons op facebook: zwem-s-cool Gusb. Daar vind je ook foto's en korte video's.

 

PRIVACY VERKLARING

1.   Algemeen

Zwem-s-cool vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

Zwem-s-cool vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG of GDPR.

Als zwem-s-cool vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Zwem-s-cool vzw

Zetel: Veldstraat 16 9900 Eeklo

e-mailadres: info@zwemscool.be

 

1.1Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door zwem-s-cool vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 •       Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van zwem-s-cool vzw (uitvoering overeenkomst);
 •       Het versturen van nieuwsbrieven, berichten en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
 •       Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 •       Het verzekeren van onze leden (wettelijke verplichting)

 

1.2Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerkenvoor de volgende doelstellingen  : 

 •        Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 •        Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, -plaats, nationaliteit

 

1.3Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties: 

 •       Natvingerwerk (zwem-s-cool website)
 •       Assist en Switch (verzekering en subsidies)

 

1.4Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 •       Webhosting;
 •       Het verzorgen van nieuwsbrieven;
 •       Verzekering- en subsidies.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

1.5Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordigerof door het aanvaarden van onze voorwaarden bij het invullen van uw profiel en de inschrijving op onze website.

1.6Bewaartermijn

Zwem-s-cool vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zwem-s-cool vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na het laatste gebruik. Dit voor het verwerken van onze statistieken.

1.7Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 •       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 •       We nemen backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 •       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 •       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.10               Wijziging privacyverklaring 

Zwem-s-cool vzw  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 21 mei 2019.

 

 

Zwem-s-cool in de media:

Inschrijven:

Personeelsleden van UGent krijgen een extra zwembeurt. U dient zicht te legitimeren en registreren als hoofdgebruiker.

info- en testmoment reeksen 2018-2019 staan op de website onder "inhoud" - "les data"

 Inschrijven via info@zwemscool.be is vereist!